Naptár
Ke
Sze
Csü
Szo
Va
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
  Google kereső
  Hírfolyam
  2004. február 15.Kutatás
  Versenyképesség - 2004

  Versenyképességet meghatározó tényezők a feldolgozóiparban. Egy empirikus vizsgálat tapasztalatai. A kutatásban egy vállalati kikérdezéses vizsgálatra támaszkodva elemezzük a magyar vállalatok versenyképességére ható tényezõket. Bővebben >>>

  2004. február 1.Kutatás
  Gazdasági Havi Tájékoztató

  2003 második felében élénkült Magyarországon a gazdasági növekedés. A gyorsuló növekedést a termelés oldaláról az ipar, illetve a beruházások alakulása alapozta meg. A gyorsulás meghatározó tényezője az ipari exportértékesítés volt, amely azonban az egyes ágazatokban nem volt egyenletes, sőt jelentős eltérések jellemezték. A dinamikus exportnövekedésben kiemelkedő szerepe volt a három gépipari ágnak, míg a feldolgozóipar több területén csökkent vagy stagnált az export. Az ipar javuló kilátásaira utal, hogy a megfigyelt ipari ágazatok év végi rendelései számottevően nőttek.
  A beruházások ágazati szerkezetében 2003-ban jelentős változások következtek be, és jórészt ezek adnak magyarázatot az előző évhez képest mutatkozó ütemcsökkenésre is. Legszembetűnőbb változás, hogy a túlnyomórészt állami finanszírozású beruházások 2002. évi kiugróan gyors növekedése megszűnt, sőt 2003-ban számottevő csökkenés következett be. Az építőipar 2003. évi teljesítménye valamivel (0,7%-kal) meghaladta az előző évi kiemelkedően magas szintet (2002-ben 18%-os volt a növekedés). Az év első harmadában – az elhúzódó és ke-mény tél miatt – bekövetkező termelés-visszaesést az év folyamán a gazdasági ág ellensúlyozni tudta, a szerződésállomány azonban az építőipari konjunktúra jövőbeni mérséklődésére utal. Az államháztartás hiánya bár éves szinten javult, továbbra is magas. Az ország külkereskedelmi forgalma 2003-ban jelentősen élénkült, ez a folyamat éves szinten a passzívum növekedésével járt együtt. Az év második felében az egyenlegromlás lelassult, majd megállt.
  A fő termelői ágazatokban és a külkereskedelmi forgalomban a 2002-es csillapulás után tavaly ismét élénkebb ármozgások voltak, ami vagy az előző évinél nagyobb áremelkedést, vagy a csökkenéssel szemben szinten maradást jelentett. A változások az energia-szektor áralakulásával, a mezőgazdasági, élelmiszeripari termeléssel és értékesítéssel, valamint a forint árfolyamváltozásaival függtek össze.

  Bővebben >>>

  2004. január 1.Kutatás
  Gazdasági Havi Tájékoztató

  A magyar gazdaságban kedvező reálgazdasági folyamatok mutatkoztak: a november havi növekedési adatok is azt támasztják alá, hogy megállt a gazdaság lassuló tendenciája. Az ipari termelés gyorsuló növekedése továbbra is az exporton alapult: az előző év azonos időszakához viszonyítva 2003 első tizenegy hónapjában az ipari export 9,5%-kal nőtt, míg az ipar belföldi értékesítése csupán 0,8%-kal bővült. A foglalkoztatottság lassú emelkedése és a munkanélküliség csökkenése az utóbbi négy hónapban is tovább folytatódott. A külkereskedelmi mérleg romló tendenciát mutat, hiánya tartósan magas. A június óta tapasztalható exportnövekedés következtében 2003. januártól novemberig tartó időszakban a kivitel 6%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A behozatal második félévben is tapasztalható növekedése összességében 9%-os forgalom-bővülést mutat. Az import növekedésében – és ennek következtében a külkereskedelmi mérleg erőteljes romlásában – továbbra is a fogyasztási és a beruházási célú import növekedése, valamint az energiaimport mennyiségének és árszínvonalának emelkedése játszik szerepet. A folyó fizetési mérleg hiánya 141 millió euróval kisebb az előző havinál. Ennek alakulásában a reálgazdasági tranzakciók egyenlegének javulása játszott szerepet, valamint az áru-és a szolgáltatásforgalom három hónapja tapasztalható folyamatos növekedése. Novemberben az ipari termelői árak az előző hónaphoz képest 1,1%-kal nőttek. A mezőgazdasági árak a tavalyi ütemet meghaladóan növekedtek. Mind a belföldi piaci árak, mind az exportárak emelkedtek valamelyest. A fogyasztói árak átlagosan 4,7%-kal voltak magasabbak 2003-ban az előző évhez viszonyítva.

  Bővebben >>>

  2003. december 4.Kutatás
  Egyszerűsített Vállalkozási Adó (EVA) - 2003

  A tanulmány összefoglalja a Magyarországon 2003. január 1-jével bevezetett egyszerűsített vállalkozási adóval (EVA) kapcsolatos elméleti megfontolásokat, tapasztalatokat és szakértői véleményeket. Bővebben >>>

  2003. december 1.Kutatás
  Gazdasági Havi Tájékoztató

  A III. negyedéves kedvezõ eredmények után az október havi növekedési adatok is azt támasztják alá, hogy megállt a gazdaság lassuló tendenciája. Az építõipar tízhavi teljesítménye gyakorlatilag megegyezik a tavalyi kiemelkedõen magas szinttel. Az idõszak utolsó hónapjában az építõipari teljesítmény 10%-kal meghaladta a tavalyit. Az ipari termelés gyorsuló növekedése továbbra is az exporton alapult. A belföldi kereslet a tízhónapos idõszak egészében gyakorlatilag stagnált, a hazai fogyasztói kereslet felfutása az idén sem gyakorolt húzóhatást a megfelelõ ipari ágazatok termelésére. A foglalkoztatottság lassú emelkedése és a munkanélküliség csökkenése az utóbbi három
  hónapban is tovább folytatódott. A külkereskedelmi mérleg romló tendenciát mutat, hiánya tartósan magas. Október hónapban megszakadt az a – január kivételével egész évben érvényesülõ – tendencia, amely szerint az import havi értékindexei rendre meghaladják az exportra számítottat. Az export június óta mutat élénkülést, melynek egyik összetevõje az ún. bázishatás megszûnése. A forgalom ugyanakkor nemcsak a megelõzõ évi idõszakok adataihoz képest bõvült: a külkereskedelmünk szeptember és október hónapra regisztrált értékei a legmagasabbak az év eddig eltelt hónapjai közül. Az import növekedésében – és ennek következtében a külkereskedelmi mérleg erõteljes romlásában – továbbra is a fogyasztási és a beruházási célú import növekedése, valamint az energiaimport mennyiségének és árszínvonalának emelkedése játszik szerepet. A folyó fizetési mérleg hiánya a tavalyi 2,2-szeresére emelkedett január-októberben. Az egyensúlyromlást teljes egészében az áruk- és szolgáltatások külkereskedelmi forgalma okozta. A külkereskedelmi áruforgalom passzívumának emelkedése mellett a szolgáltatások korábban mindig aktív egyenlege is passzívumra változott az idén. Októberben az ipari termelõi árak a tavaly októberi csökkenéssel szemben emelkedtek az elõzõ év azonos hónapjához képest. A mezõgazdasági és az építõipai árak a tavalyi ütemet meghaladóan növekedtek. A behozatali árak csökkentek, a kiviteli árak valamelyest emelkedtek. Novemberben a fogyasztói árak a tavalyinál nagyobb mértékben nõttek. A külkereskedelmi árak az I-III. negyedévben mind tavaly, mind az idén a behozatalban és a kivitelben is csökkentek.

  Bővebben >>>

  2003. november 1.Kutatás
  Gazdasági Havi Tájékoztató

  A magyar gazdaságban a III. negyedévben megállt a gazdasági növekedés lassulása. A versenyszektorban az ipar, az építõipar és a mezõgazdaság teljesítménye azonban eltérõen alakult. Határozott élénkülés tapasztalható a nagy gazdasági súlyt képviselõ iparban. A III. negyedévben elért növekedési ütem magasabb, mint az elsõ félévi teljesítmény, és meghaladja a tavaly III. negyedévi mértéket is. Az ipar fejlõdése továbbra is meghatározóan az exporton alapul, a termelés növekményének túlnyomó részét a külföldi piacokon értékesítették, miközben a belföldi eladás alig változott. Az élénkülés az ipar egyre több ágazatára terjed ki. A III. negyedévben azon ágazatok száma, amelyek termelése nem érte el a tavalyit vagy stagnált, négyre csökkent (textilipar, cipõipar, a vegyiparból a kõolaj-feldolgozás és az „egyéb” ágazat). Az ipari termelékenység mind az I–III. negyedéves idõszak egészében, mind a III. negyedévben gyorsabban nõtt, mint maga a termelés. Az építõipar I–III. negyedévi teljesítménye kissé alatta maradt a tavalyinak. A csökkenés a kiugróan magas bázishoz képest következett be. A III. negyedévben az építõipari vállalkozások már tartani, sõt kissé növelni tudták a tavalyi kiemelkedõen magas teljesítményüket. A mezõgazdasági termelés az idei súlyos aszálykár következtében a tavalyi alacsony szintet sem éri el. A III. negyedévben a GDP termelése és felhasználása között kialakult aránytalanság valamelyest mérséklõdött ugyan, de továbbra is nagy. A GDP növekedésében felhasználási (keresleti) oldalról meghatározó szerepe van a lakosság fogyasztásának. A lakossági fogyasztás alakulásával kapcsolatban álló adatok arra utalnak, hogy a növekedés üteme a III. negyedévben mérséklõdött, de így is nagyobb, mint a GDP-é. A folyó fizetési mérleg I–III. negyedévi hiánya több, mint duplája a tavalyinak. A hiány növekményéhez a külkereskedelmi áruforgalom egyenlegének romlása kétharmad részben járult hozzá, mintegy harmada pedig a szolgáltatások külkereskedelmi forgalmában keletkezett. A gazdaság reálfolyamataiban kialakult egyensúlyhiány következményeként magas és növekvõ az államháztartás deficitje.

  Bővebben >>>

  2003. október 1.Kutatás
  Gazdasági Havi Tájékoztató

  Magyarországon a főbb gazdasági ágak adatai alapján júliusaugusztusban az első félévhez képest enyhe gazdasági élénkülés tapasztalható. Az ipari termelés változatlanul exportvezérelt (az év első nyolc hónapjában a termelés teljes növekménye exportra ment), ezzel egyidejűleg a behozatal is a korábbinál gyorsabban nő. A belső értékesítés stagnál. Emellett az ágazati szélsőségek mérséklődése figyelhető meg az iparban. Az első félévhez képest nőtt azon ágazatok száma, melyek növelték teljesítményüket, és csökkent azoké, melyek nem érték el a tavalyi termelési szintet. Az építőipar jelentősen elmaradt a tavalyi igen magas szinttől, bár júliusaugusztusban már ismét növekedést mutatott az ágazat. Külkereskedelmünkben az év első nyolc hónapjában az import növekedési üteme hónapról hónapra jelentősen meghaladta az exportét. A forgalom előző évihez viszonyított változását jelző mutatók alakulását erőteljesen befolyásolja az ún. bázishatás: 2002 júniusától ugyanis már nem szerepel az exportban és az importban a videojáték előállításához kapcsolódó kiugróan nagy értékű forgalom. E bázishatás megszűnésével már az export is növekedést mutat. Az import növekedési dinamikáját, illetve a külkereskedelmi mérleg erőteljes romlását alapvetően
  meghatározza a fogyasztási célú, illetve az elmúlt három hónapban a beruházási célú import dinamikus bővülése, valamint az energiahordozók mennyiségének és árszínvonalának emelkedése. A folyó fizetési mérleg negatív egyenlege 2,2szerese a tavaly ilyenkorinak. A deficit teljes egészében az áruk és szolgáltatások külkereskedelmi forgalmában keletkezett. Az államháztartás hiánya szintén meghaladta a tavalyi év első három negyedévének igen magas szintjét.

  Bővebben >>>

  2003. október 1.Kutatás
  Konjunktúra-felmérés - 2003. október

  Fordulóponton a magyar cégek várakozásai

  A GVI 2003. áprilisi vállalati konjunktúra-felmérésének eredményei

  Bővebben >>>

  2003. szeptember 18.Kutatás
  Észak-Magyarország - 1990-2001

  A kutatás célja, hogy az elmúlt évtized(ek) tendenciáinak nyomon követésével és elemzésével világos képet adjon az észak-magyarországi régió gazdasági fejlődésének trendjeiről és a régió gazdaságának jelenlegi helyzetéről.

  Bővebben >>>

  2003. szeptember 1.Kutatás
  Gazdasági Havi Tájékoztató

  Júliusban és augusztusban gyorsult az ipari termelés növekedési üteme. Folytatódott az ipari export bővülése, illetve az a több éve tartó tendencia, miszerint a belföldi kereslet dinamikus növekedése nem elsősorban magyar ipar termékeinek teremt piacot, hanem főként az importra gyakorol húzó hatást. Az építőipar teljesítménye az év eleji nagyon gyenge kezdés után szintén fokozatosan javult, és a január-júliusi időszakot tekintve már csak kismértékben maradt el a tavalyi kiugróan magas szinttől. A fogyasztóiár-emelkedés továbbra is alacsonyabb a múlt évinél. Az ágazatok közül az átlagnál nagyobb mértékben csökkentek az élelmiszerek és a ruházati cikkek árai, elsősorban a szezonvégi kiárusításoknak köszönhetően. A szezonális hatások kiszűrésével számított folyó fizetési mérleg hiánya 2003 II. negyedévében jóval nagyobb volt, mint az előző negyedévben, aminek következtében a deficit az előző negyedévi stagnálást követően tovább romlott. A külkereskedelmi forgalom volumene emelkedett, és a növekedés üteme júliusban kissé gyorsult. A külkereskedelmi áruforgalom héthavi negatív egyenlege jelentősen emelkedett. A passzívum növekményének túlnyomó része továbbra is a feldolgozott termékek csoportjában keletkezett, ahol a kivitel jelentősen csökkent, a behozatal pedig emelkedett. Az import növekedését a változatlanul magas fogyasztói kereslet magyarázza. Az államháztartás egyensúlyromlása annak ellenére folytatódott, hogy a bevételek és a kiadások növekedésének ütemkülönbsége valamelyest mérséklődött. Az államháztartáson belül a központi költségvetés passzívumának növekedése gyorsabb volt, mint az államháztartás egészében. A deficit nagyobb része azonban a társadalombiztosítási alapoknál, azon belül is elsősorban az egészségbiztosítási alapnál keletkezett.

  Bővebben >>>